Termeni si conditii

CONVENTIE - MANDAT DE REPREZENTARE

Intre : "Best Asig Consult - Asistent in Brokeraj al RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL" , denumit in continuare MANDATAR ;

si

Client/Utilizator asa cum este identificat el in formularele de contact sau de comanda denumit in continuare MANDANT;

tinand cont ca

Mandatarul este persoana juridica romana, autorizata in conditiile Legii nr.32/2000 sa desfasoare activitatea de broker de asigurare, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor; partile au convenit incheierea prezentei Conventii (Mandat de reprezentare) cu respectarea urmatoarelor clauze:

1.OBIECTUL CONVENTIEI
1.1.Obiectul conventiei consta in reprezentarea de catre MANDATAR a intereselor MANDANTULUI in legatura cu orice operatiune din domeniul asigurarilor private.
1.2.De asemenea, MANDANTUL confera MANDATARULUI dreptul de a negocia si intermedia incheierea, modificarea sau reinnoirea politei si a contractului de asigurare cu societatea de asigurare indicata.

2.OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. MANDATARUL are urmatoarele obligatii:
2.1.1.MANDATARUL va urmari derularea contractelor de asigurare, acordand asistenta pe durata derularii acestora, informand MANDANTUL despre scadenta ratelor de asigurare, expirarea contractelor si eventual asupra modificarilor ce trebuiesc efectuate pentru actualizarea contractelor de asigurare.
2.1.2. In situatia cand clientul/utilizatorul specifica sau solicita in mod expres, MANDATARUL participa activ la lichidarea tuturor daunelor acoperite de politele de asigurare din gestiune, urmarind in principal ca despagubirile sa fie platite intr-un timp cat mai scurt si cuantumul acestora sa fie corect calculat.
2.2. MANDANTUL are urmatoarele obligatii:
2.2.1.Sa puna la dispozitia MANDATARULUI toate informatiile necesare in vederea obtinerii celor mai bune oferte de asigurare.
2.2.2.Sa comunice MANDATARULUI orice schimbare privind: sediul, amplasarea riscurilor, valorile asigurate, domeniul de activitate etc. pentru ca acesta sa poata efectua modificarile in contractele de asigurare.
2.2.3.Sa informeze MANDATARUL despre producerea oricaror daune, pentru ca acesta sa poata lua toate masurile ce se impun pentru lichidarea prompta a lor.
2.2.4.In cazul in care MANDANTUL doreste ca o parte din portofoliul sau de asigurare sa fie gestionat direct sau de catre alte terte persoane juridice sau fizice, sa informeze MANDATARUL despre acest lucru, pentru evitarea oricaror confuzii.

3.DURATA CONVENTIEI
3.1. Prezenta conventie se incheie pentru o perioada de 1 (un) an incepand cu data semnarii sale despre parti.
3.2. Se considera ca prezenta conventie a fost prelungita tacit pentru o perioada egala, daca nu a fost denuntata de nici una din parti cu cel putin 60 de zile inainte de expirare.

4.CLAUZE SPECIALE
4.1.Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea operatiunilor desfasurate, a datelor, documentelor si a informatiilor obtinute pe perioada derularii prezentei conventii, astfel incat sa fie protejate imaginea si/sau interesele fiecareia dintre parti.
4.2.De asemenea, partile se obliga sa nu transmita informatiile obtinute ca urmare a derularii prezentei conventii si nici documentele incheiate unei terte persoane, alta decat societatea de asigurare.
4.3. Pe durata derularii prezentei conventii, MANDANTUL nu are dreptul sa incheie acelasi fel de mandat pentru categoria de produse de asigurare ce deriva din prezenta, cu un alt intermediar in asigurari; prezentul mandat inlocuieste orice alt mandat anterior incheiat.
incalcarea acestor prevederi se sanctioneaza cu rezilierea prezentei conventii, si daca partea ce invoca aceasta clauza a fost lezata are dreptul sa ceara daune-interese.

5.NOTIFICARI
5.1.Toate informatiile furnizate de fiecare parte contractanta se vor comunica pe suport de hartie sau pe orice alt suport disponibil si accesibil acestora (fax, e-mail, scrisoare recomandata), cu claritate si exactitate, in limba romana sau orice alta limba agreata de parti.
5.2.Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, informatiile pot fi furnizate verbal, atunci cand partea interesata solicita acest lucru sau atunci cand se solicita incheierea urgenta a contractului de asigurare, urmand ca intr-un termen cat mai scurt dupa incheierea acestuia, informatiile sa fie comunicate si in conformitate cu dispozitiile alineatului precedent.

6.INCETAREA si REZILIEREA CONVENTIEI
6.1. Prezenta conventie inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti, dupa cum urmeaza:
la expirarea termenului/dutarei de validitate pentru care a fost incheiata;
prin acordul de vointa al partilor semnatare;
prin declararea starii de incapacitate de plati sau declansarea procedurii de lichidare (faliment) a uneia din parti;
prin revocarea prezentului mandat de catre una din parti;
6.2. Oricare din parti poate cere rezilierea prezentei conventii notificand in scris, cu un preaviz de minim 60 zile, in cazul in care cealalta parte:
nu executa o obligatie considerata esentiala pentru prezenta conventie, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acesteia va duce la rezilierea prezentei conventii, sau cesioneaza drepturile si obligatiile prevazute de prezenta conventie fara acordul celeilalte parti, sau incalcarea oricarei clauze prezentata la pct.4 al prezentei conventii.

7.CLAUZE FINALE
7.1.Prezentul mandat este cu titlu gratuit, MANDANTUL neavand nici o obligatie de plata fata de MANDATAR, daca obiectul prezentei conventii s-a realizat.
7.2.Partile convin ca pe parcursul derularii prezentei conventii, la cererea MANDANTULUI, MANDATARUL sa efectueze servicii suplimentare consultanta si asistenta, situatie ce determina incheierea unui act aditional, cu titlu oneros.
7.3.Orice litigiu intre parti va fi solutionat pe cale amiabila sau mediat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
7.4. Partile pot conveni asupra modificarii prezentei conventii prin incheierea in forma scrisa de acte aditionale.

ATENTIE:
Conform Legii comertului electronic (Legea 365/2002 cu modificarile aduse prin legea 121/2006)
"Art. 7: Validitatea, efectele juridice si proba contractelor incheiate prin mijloace electronice
(1) Contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora.
(2) Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice.
(3) Proba incheierii contractelor prin mijloace electronice si a obligatiilor care rezulta din aceste contracte este supusa dispozitiilor dreptului comun in materie de proba si prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. "
Informatiile furnizate de catre Utilizatori vor fi stocate de catre Mandatar in format electronic si nu vor fi furnizate catre nici o alta terta parte, decat cele implicate in mod direct de furnizarea serviciilor specifice sitului www.rca-auto.ro Mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispozitie destinatarului pentru identificarea si corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor sunt: email (office@rca-auto.ro) sau fax: 031/425.05.55.
Limba in care se poate incheia contractul este numai limba romana.
Termenii si conditiile prezentate sunt valabile si se aplica pentru toate website-urile pentru care SC Best Asig consult SRL are calitatea de autor / proprietar / administrator.
Contractele de asigurare se supun reglementarilor emise de catre Comisia De Supraveghere a Asigurarilor (http://www.csa-isc.ro) impreuna cu modificarile ulterioare iar conditiile de asigurare sunt specifice fiecarei societati de asigurare in parte. Raspunderea in ceea ce priveste contractele de asigurare precum si conditiile de asigurare revine societatilor de asigurare emitente in integralitatea lor.
Termenii si conditiile de folosire se supun legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca.

Corectitudinea datelor
Asiguratul/solicitatul declara ca cunoaste dispozitiile articolului 244 Cod penal cu privire la inducerea sau mentinerea in eroare a unei persoane cu prilejul incheierii sau executarii unui contract in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani, ca datele completate sunt corecte si corespund unuia dintre urmatoarele documente : certificat de inmatriculare/carte de identitate a vehiculului sau fisa de inmatriculare semnata si avizata in dreptul cumparatorului (daca este cazul).


Drepturi de autor
Mandatarul beneficiaza de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislatiei romane si internationale.
Continutul integral si/sau partial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revandut, vizitat sau exploatat in scopuri comerciale fara acceptul scris al proprietarului.

Conditii de utilizare. Garantii.
Utilizatorul foloseste Site-ul pe riscul propriu, Mandatarul fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe Site. Mandatarul nu este raspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site.
Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, incluzand fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informatii in vederea comercializarii lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin continuarea comenzii online am luat la cunostinta urmatoarele aspecte comunicate de catre reprezentantul RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL denumita in continuare RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL :

 1. RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL este autorizata sa functioneze ca broker de asigurare-reasigurare, incepand cu data de 24/10/2001 in baza Deciziei Presedintelui CSA nr. 12 din 30/10/2001 si este inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-009/10.04.2003.
 2. Aceste informatii, pot fi verificate la sediul societatii din Bucuresti, Metropolis Center, Str. Grigore Alexandrescu 89-97, Corp A, Etaj 6, 011736, tel 021 313 83 93 pe site-ul societatii www.renomia.ro, precum si pe pagina de internet la adresa www.asfromania.ro;
 3. In conformitate cu prevederile Art. 35 alin. (10) din Legea 32/2000, societatea noastra este imputernicita sa colecteze primele de asigurare si sa emita documente de asigurare in numele asiguratorului;
 4. In cazul in care aveti neclaritati, nelamuriri, nemultumiri sau sesizari legate de Contractele de Asigurare incheiate precum si eventuale reclamatii la adresa personalului societatii noastre prin intermediul caruia v-ati incheiat contractele de asigurare va rugam sa ne contactati telefonic la: 021 313.83.93; 021 313.85.78, fax 021 315.49.49 sau e-mail la adresa: office@renomia.ro si veti primi un raspuns din partea noastra in maxim 3 zile lucratoare.
 5. Declar urmatoarele :
1  . Comunicarea electronica

Sunt [x] de acord sa primesc toata corespondenta precontractuala si contractuala cu RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL pe cale electronica, utilizand datele de contact comunicate in prezentul Acord, iar aceasta comunicare va produce aceleasi efecte ca si comunicarea scrisa. Declar pe propria raspundere ca datele de contact imi apartin, sunt corecte si complete si orice informatie primita prin aceste mijloace de comunicare imi va fi opozabila din momentul transmiterii ei de catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL. In cazul in care datele mele de contact vor suferi modificari, voi comunica in cel mai scurt timp catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL noile date de contact, prin comunicarea acestora catre adresa de e-mail office@renomia.ro  sau prin semnarea unui nou Acord. In situatia in care nu voi comunica noile date de contact in termen de cel mult 3 zile de la schimbarea acestora sunt de acord si accept ca intreaga culpa imi apartine, RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL fiind exonerat de orice raspundere in ceea ce priveste obligatia de informare si corespondenta precontractuala si contractuala daca a transmis respectivele informatiile catre datele mele de contact comunicate prin semnarea acestui formular. Sunt de acord ca in relatia cu RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL sa pot folosi si semnatura biometrica si ca aceasta semnatura sa produca aceleasi efecte ca si semnatura pe suport hartie. Plata primei de asigurare reprezinta acceptul meu privind incheierea politei de asigurare, respectiv intelegerea si acceptarea termenilor si a conditiilor contractului de asigurare.

2  . Prelucrarea datelor cu caracter personal
 1. Sunt [x] de acord cu prelucrarea de catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL, a datelor mele cu caracter personal inclusiv cele privind starea de sanatate, indispensabile in vederea prestarii serviciilor de asigurare (ofertare, emitere polite, acordare despagubiri), cu respectarea legislatiei specifice in vigoare.  Exclusiv in legatura cu politele de asigurare ce au componenta de asigurare de viata si sanatate, autorizez si exonerez de secretul profesional orice medic sau institutie ce detine informatii referitoare la istoricul meu medical, in vederea punerii acestora la dispozitia RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL in caz de dauna.
 2. Sunt [x] de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL pentru scopuri statistice, respectiv de marketing, sa fiu contactat si sa primesc informatii relevante de la RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL sau de la persoane imputernicite expres de RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL in acest sens, in vederea fructificarii de eventuale oportunitati de asigurare, respectiv a imbunatatirii serviciilor pe care RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL mi le ofera.
 3. Declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu faptul ca datele personale consemnate in Contractele de Asigurare vor fi prelucrate si stocate cu respectarea prevederilor legale in materie, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor cu caracter personal nr 2016/679, privind Legea 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL fiind inregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP cu nr . 4473 si am fost informat ca:
 • RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul prestarii serviciilor de asigurare. Pentru a facilita aceste servicii, datele colectate pot fi transmise si prelucrate de catre Companii din Grupul RENOMIA sau de orice alt tert imputernicit expres de catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL iar stocarea datelor legate de semnatura electronica se efectueaza intr-un mod securizat fara posibilitatea de a fi utilizate in alt scop decat cel al prelucrarii in scopul prestarii serviciilor de asigurare.
 • Am dreptul de informare, de acces si de interventie asupra datelor cu caracter personal inclusiv dreptul de opozitie si alte drepturi ce rezulta din legislatia privind protectia datelor si pot sa le exercit printr-o cerere scrisa transmisa catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL, prin intermediul serviciilor postale sau la adresa de e-mail office@renomia.ro
 • Pot solicita in orice moment modificarea sau retragerea acordului referitor la contactarea de catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL in scopuri de marketing sau a acordului referitor la comunicarea electronica, printr-o cerere transmisa la adresa de e-mail office@renomia.ro sau prin alte mijloace electronice puse la dispozitie de catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL.
 • Pot solicita stergerea datelor personale daca acestea au fost prelucrate ilegal, fara consimtamantul meu sau daca datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate initial.

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, lipsa acordului meu de prelucrare a datelor cu caracter personal in scopuri contractuale (2.a) va pune RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL in imposibilitatea de a-mi oferi serviciile de asigurare iar pentru scopurile enumerate la punctul 2.b va pune RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL in imposibilitatea de a-mi transmite oferte promotionale sau informatii referitoare la beneficiile pe care le pot accesa conform programelor de loialitate ale companiei.