Termeni si conditii

CONVENTIE - MANDAT DE REPREZENTARE

Intre : "Best Asig Consult" , denumit in continuare MANDATAR ;

si

Client/Utilizator asa cum este identificat el in formularele de contact sau de comanda denumit in continuare MANDANT;

tinand cont ca

Mandatarul este persoana juridica romana, autorizata in conditiile Legii nr.32/2000 sa desfasoare activitatea de broker de asigurare, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor; partile au convenit incheierea prezentei Conventii (Mandat de reprezentare) cu respectarea urmatoarelor clauze:

1.OBIECTUL CONVENTIEI
1.1.Obiectul conventiei consta in reprezentarea de catre MANDATAR a intereselor MANDANTULUI in legatura cu orice operatiune din domeniul asigurarilor private.
1.2.De asemenea, MANDANTUL confera MANDATARULUI dreptul de a negocia si intermedia incheierea, modificarea sau reinnoirea politei si a contractului de asigurare cu societatea de asigurare indicata.

2.OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. MANDATARUL are urmatoarele obligatii:
2.1.1.MANDATARUL va urmari derularea contractelor de asigurare, acordand asistenta pe durata derularii acestora, informand MANDANTUL despre scadenta ratelor de asigurare, expirarea contractelor si eventual asupra modificarilor ce trebuiesc efectuate pentru actualizarea contractelor de asigurare.
2.1.2. In situatia cand clientul/utilizatorul specifica sau solicita in mod expres, MANDATARUL participa activ la lichidarea tuturor daunelor acoperite de politele de asigurare din gestiune, urmarind in principal ca despagubirile sa fie platite intr-un timp cat mai scurt si cuantumul acestora sa fie corect calculat.
2.2. MANDANTUL are urmatoarele obligatii:
2.2.1.Sa puna la dispozitia MANDATARULUI toate informatiile necesare in vederea obtinerii celor mai bune oferte de asigurare.
2.2.2.Sa comunice MANDATARULUI orice schimbare privind: sediul, amplasarea riscurilor, valorile asigurate, domeniul de activitate etc. pentru ca acesta sa poata efectua modificarile in contractele de asigurare.
2.2.3.Sa informeze MANDATARUL despre producerea oricaror daune, pentru ca acesta sa poata lua toate masurile ce se impun pentru lichidarea prompta a lor.
2.2.4.In cazul in care MANDANTUL doreste ca o parte din portofoliul sau de asigurare sa fie gestionat direct sau de catre alte terte persoane juridice sau fizice, sa informeze MANDATARUL despre acest lucru, pentru evitarea oricaror confuzii.

3.DURATA CONVENTIEI
3.1. Prezenta conventie se incheie pentru o perioada de 1 (un) an incepand cu data semnarii sale despre parti.
3.2. Se considera ca prezenta conventie a fost prelungita tacit pentru o perioada egala, daca nu a fost denuntata de nici una din parti cu cel putin 60 de zile inainte de expirare.

4.CLAUZE SPECIALE
4.1.Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea operatiunilor desfasurate, a datelor, documentelor si a informatiilor obtinute pe perioada derularii prezentei conventii, astfel incat sa fie protejate imaginea si/sau interesele fiecareia dintre parti.
4.2.De asemenea, partile se obliga sa nu transmita informatiile obtinute ca urmare a derularii prezentei conventii si nici documentele incheiate unei terte persoane, alta decat societatea de asigurare.
4.3. Pe durata derularii prezentei conventii, MANDANTUL nu are dreptul sa incheie acelasi fel de mandat pentru categoria de produse de asigurare ce deriva din prezenta, cu un alt intermediar in asigurari; prezentul mandat inlocuieste orice alt mandat anterior incheiat.
incalcarea acestor prevederi se sanctioneaza cu rezilierea prezentei conventii, si daca partea ce invoca aceasta clauza a fost lezata are dreptul sa ceara daune-interese.

5.NOTIFICARI
5.1.Toate informatiile furnizate de fiecare parte contractanta se vor comunica pe suport de hartie sau pe orice alt suport disponibil si accesibil acestora (fax, e-mail, scrisoare recomandata), cu claritate si exactitate, in limba romana sau orice alta limba agreata de parti.
5.2.Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, informatiile pot fi furnizate verbal, atunci cand partea interesata solicita acest lucru sau atunci cand se solicita incheierea urgenta a contractului de asigurare, urmand ca intr-un termen cat mai scurt dupa incheierea acestuia, informatiile sa fie comunicate si in conformitate cu dispozitiile alineatului precedent.

6.INCETAREA si REZILIEREA CONVENTIEI
6.1. Prezenta conventie inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti, dupa cum urmeaza:
la expirarea termenului/dutarei de validitate pentru care a fost incheiata;
prin acordul de vointa al partilor semnatare;
prin declararea starii de incapacitate de plati sau declansarea procedurii de lichidare (faliment) a uneia din parti;
prin revocarea prezentului mandat de catre una din parti;
6.2. Oricare din parti poate cere rezilierea prezentei conventii notificand in scris, cu un preaviz de minim 60 zile, in cazul in care cealalta parte:
nu executa o obligatie considerata esentiala pentru prezenta conventie, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acesteia va duce la rezilierea prezentei conventii, sau cesioneaza drepturile si obligatiile prevazute de prezenta conventie fara acordul celeilalte parti, sau incalcarea oricarei clauze prezentata la pct.4 al prezentei conventii.

7.CLAUZE FINALE
7.1.Prezentul mandat este cu titlu gratuit, MANDANTUL neavand nici o obligatie de plata fata de MANDATAR, daca obiectul prezentei conventii s-a realizat.
7.2.Partile convin ca pe parcursul derularii prezentei conventii, la cererea MANDANTULUI, MANDATARUL sa efectueze servicii suplimentare consultanta si asistenta, situatie ce determina incheierea unui act aditional, cu titlu oneros.
7.3.Orice litigiu intre parti va fi solutionat pe cale amiabila sau mediat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
7.4. Partile pot conveni asupra modificarii prezentei conventii prin incheierea in forma scrisa de acte aditionale.

ATENTIE:
Conform Legii comertului electronic (Legea 365/2002 cu modificarile aduse prin legea 121/2006)
"Art. 7: Validitatea, efectele juridice si proba contractelor incheiate prin mijloace electronice
(1) Contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora.
(2) Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice.
(3) Proba incheierii contractelor prin mijloace electronice si a obligatiilor care rezulta din aceste contracte este supusa dispozitiilor dreptului comun in materie de proba si prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. "
Informatiile furnizate de catre Utilizatori vor fi stocate de catre Mandatar in format electronic si nu vor fi furnizate catre nici o alta terta parte, decat cele implicate in mod direct de furnizarea serviciilor specifice sitului www.rca-auto.ro Mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispozitie destinatarului pentru identificarea si corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor sunt: email (office@rca-auto.ro) sau fax: 031/425.05.55.
Limba in care se poate incheia contractul este numai limba romana.
Termenii si conditiile prezentate sunt valabile si se aplica pentru toate website-urile pentru care SC Best Asig consult SRL are calitatea de autor / proprietar / administrator.
Contractele de asigurare se supun reglementarilor emise de catre Comisia De Supraveghere a Asigurarilor (http://www.csa-isc.ro) impreuna cu modificarile ulterioare iar conditiile de asigurare sunt specifice fiecarei societati de asigurare in parte. Raspunderea in ceea ce priveste contractele de asigurare precum si conditiile de asigurare revine societatilor de asigurare emitente in integralitatea lor.
Termenii si conditiile de folosire se supun legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca.

Corectitudinea datelor
Asiguratul/solicitatul declara ca cunoaste dispozitiile articolului 244 Cod penal cu privire la inducerea sau mentinerea in eroare a unei persoane cu prilejul incheierii sau executarii unui contract in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani, ca datele completate sunt corecte si corespund unuia dintre urmatoarele documente : certificat de inmatriculare/carte de identitate a vehiculului sau fisa de inmatriculare semnata si avizata in dreptul cumparatorului (daca este cazul).


Drepturi de autor
Mandatarul beneficiaza de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislatiei romane si internationale.
Continutul integral si/sau partial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revandut, vizitat sau exploatat in scopuri comerciale fara acceptul scris al proprietarului.

Conditii de utilizare. Garantii.
Utilizatorul foloseste Site-ul pe riscul propriu, Mandatarul fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe Site. Mandatarul nu este raspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site.
Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, incluzand fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informatii in vederea comercializarii lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii.